Innholdsoversikt for programutvikling

Dato og tid: bruk av Calendar-klassen

For programmering av dato og tid, har vi i klassebibliotekets pakke java.util klassene Date, Calendar og dens subklasse GregorianCalendar. Et Date-objekt representerer et bestemt tidspunkt i tiden, med en presisjon på millisekund nær. (Internt i klassen er tidspunktet bestemt som et antall millisekunder fra 1. januar 1970.) Opprinnelig hadde denne klassen også to tilleggsfunksjoner. Den tillot tolking av datoer i form av år, måned, dag, time, minutt og sekund. Den tillot også formatering og parsing av datostrenger. Metodene for dette var imidlertid ikke laget slik at det kunne tas hensyn til forskjellige tidssoner og lokale standarder for formatering. Derfor er Date-klassens funksjonalitet for dette nå markert som foreldet. Isteden skal Calendar-klassen brukes til tolking av datoer i form av år, måned, dag, time, minutt og sekund. Til formatering og parsing av datostrenger skal DateFormat-klassen brukes.

Calendar-klassen er en abstrakt basisklasse for konvertering mellom et Date-objekt (som den inneholder) og et sett av int-datafelter slik som YEAR, MONTH, DAY, HOUR, etc. Subklasser av Calendar tolker et Date-objekt i samsvar med reglene i et bestemt kalendersystem. Foreløpig finnes subklassen GregorianCalendar som representerer vår vanlige kalender.

Tilsvarende som for andre klasser der innholdet skal tilpasses lokale forhold, finnes det i Calendar-klassen en static-metode getInstance for å få opprettet og returnert et standardobjekt av vedkommende type. Calendar-klassens metode getInstance returnerer et objekt av type GregorianCalendar som er initialisert til det tidspunkt da det ble opprettet:

 Calendar nå = Calendar.getInstance();

Vi kan bruke set-metoder for å sette verdi for bestemte datafelter.

Eksempel

 nå.set( Calendar.HOUR_OF_DAY, 15 );

For å hente ut verdier fra datafelter kan vi bruke get-metoder.

Eksempel

 int måned = nå.get( Calendar.MONTH ) + 1;

NB! Calendar.MONTH starter på 0.

For å øke eller minke et datafelt, kan vi bruke add-metoden.

Eksempel

 nå.add( Calendar.DAY_OF_MONTH, 5 );

For å minke, øker vi med en negativ verdi. OBS! Eventuell nødvendig økning (eller minking) av Calendar.MONTH vil skje automatisk når dagen endres. Tilsvarende gjelder for alle andre felt.

Det er også mulig å sette verdien for flere felt samtidig.

Eksempel

 nå.set( år, måned, dag );
 nå.set( år, måned, dag, time, minutt );

Parametrene vil bli tolket i den rekkefølge som her er antydet ved navnebruken.

Vi kan også hente ut det Date-objekt som Calendar-objektet inneholder. Og vi kan sette verdi for dette.

Eksempel

 Date tid = nå.getTime();
 Calendar ny = Calendar.getInstance();
 ny.setTime( tid );

Objekter av type GregorianCalendar kan vi også opprette på vanlig måte ved bruk av new-operatoren. Bruker vi default-konstruktøren, vil objektet bli initialisert til det tidspunkt det ble opprettet. Men det finnes også konstruktører med parametre for initialisering av dato (år, måned, dag), og for dato og tidspunkt (år, månded, dag, time, minutt), eventuelt med tilleggsparameter for sekund.

Programeksempel 1: Månedskalender

Vi skal ta for oss et program som viser en månedskalender for den aktuelle måned når programmet blir kjørt. Følgende bilde viser et eksempel. Dagens dato blir vist med uthevet skrift.

Programmet er tilpasset etter et eksempel i boka Core Java av Cay S. Horstmann og Gary Cornell. Det er tilpasset norske forhold. Dessuten blir kalenderen vist på et panel istedenfor på en utskrift i konsollvinduet. Det blir også laget overskrift med månedsnavn og årstall.

Panelet med kalenderen er definert av klassen Maanedskalender som er gjengitt nedenfor. I paintComponent-metoden, som blir kalt opp automatisk hver gang det er behov for å friske opp programvinduet på skjermen, blir tidspunktet oppdatert til det øyeblikk metoden blir utført, slik at vi sikrer oss at kalenderen viser dagens dato riktig. Programmet er skrevet slik at det virker riktig på den lokalitet der det blir installert. Her i Norge får vi riktige navn på dagene og månedene, og som første ukedag får vi mandag. (I USA er det søndag.)

Panelet som viser kalenderen kan legges inn i et hvilket som helst vindu. Testprogrammet Maanedskalendertest er et lite testprogram som bare viser et slikt panel.

 1 import javax.swing.*;
 2 import java.util.Calendar;
 3 import java.util.GregorianCalendar;
 4 import java.util.Date;
 5 import java.text.DateFormatSymbols;
 6 import java.awt.*;
 7
 8 public class Maanedskalender extends JPanel
 9 {
 10  private GregorianCalendar kalender;
 11  private int iDag;
 12  private int måned;
 13  private int førsteUkedag;
 14  private String[] ukedagnavn;
 15  private String[] månedsnavn;
 16  private int mellomrom = 30;
 17  private int linjeavstand = 20;
 18  private int xStart = 20, yStart = 30;
 19  private Font skrivefont = new Font("SansSerif", Font.PLAIN, 16);
 20  private Font iDagfont = new Font("SansSerif", Font.BOLD, 16);
 21
 22  public Maanedskalender()
 23  {
 24   setPreferredSize(new Dimension(250, 190));
 25   kalender = new GregorianCalendar();
 26   iDag = kalender.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
 27   måned = kalender.get(Calendar.MONTH);
 28   //får tak i hvilken dag uka starter med (mandag i Europa)
 29   førsteUkedag = kalender.getFirstDayOfWeek();
 30   ukedagnavn = new DateFormatSymbols().getShortWeekdays();
 31   månedsnavn = new DateFormatSymbols().getMonths();
 32  }
 33
 34  public void paintComponent(Graphics g)
 35  {
 36   super.paintComponent(g);
 37   //Oppdaterer kalenderen til dagens dato:
 38   Date nå = new Date();
 39   kalender.setTime(nå);
 40   //Skal finne innrykket fram til første dato i måneden.
 41   //Setter kalenderen til første dag i måneden:
 42   kalender.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1);
 43   int ukedag = kalender.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);
 44   //Finner innrykk for første linje:
 45   int innrykk = 0;
 46   while (ukedag != førsteUkedag)
 47   {
 48    innrykk++;
 49    kalender.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, -1);
 50    ukedag = kalender.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);
 51   }
 52   //Nå er ukedag == førsteUkedag
 53   //Skal lage overskrift med måned, år og liste over ukedagene.
 54   g.setFont(iDagfont);
 55   int x = xStart, y = yStart;
 56   String navn = månedsnavn[måned];
 57   navn = navn.replace(navn.charAt(0),
 58       Character.toUpperCase(navn.charAt(0)));
 59   navn = navn + " " + kalender.get(Calendar.YEAR);
 60   g.drawString(navn, x, y); //skriver ut månedsnavn og årstall
 61   y += linjeavstand;
 62   //skriver ut en linje med dagenes navn
 63   do
 64   {
 65    g.drawString(ukedagnavn[ukedag], x, y);
 66    x += mellomrom;
 67    kalender.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1);
 68    ukedag = kalender.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);
 69   } while (ukedag != førsteUkedag);
 70
 71   //Skal liste ut alle månedens datoer, riktig plassert
 72   //under ukedagene.
 73   g.setFont(skrivefont);
 74   x = xStart + innrykk * mellomrom;
 75   y += linjeavstand;
 76   kalender.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1);
 77   do
 78   {
 79    int dag = kalender.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
 80    ukedag = kalender.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);
 81    String utskrift;
 82    if (dag < 10)
 83    {
 84     utskrift = " " + dag;
 85    }
 86    else
 87    {
 88     utskrift = "" + dag;
 89    }
 90    if (ukedag == Calendar.SUNDAY)
 91    {
 92     g.setColor(Color.red);
 93    }
 94    if (dag != iDag)
 95    {
 96     g.drawString(utskrift, x, y);
 97    }
 98    else
 99    {
100     g.setFont(iDagfont);
101     g.drawString(utskrift, x, y);
102     g.setFont(skrivefont);
103    }
104    g.setColor(Color.black);
105    x += mellomrom;
106    //går til neste dag
107    kalender.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1);
108    ukedag = kalender.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);
109
110    //starter på ny linje i tilfelle ukestart
111    if (ukedag == førsteUkedag)
112    {
113     x = xStart;
114     y += linjeavstand;
115    }
116   } while (kalender.get(Calendar.MONTH) == måned);
117  }
118 }

Rekkefølge

Når vi har å gjøre med flere forskjellige tidspunkter, kan vi dels være interessert i rekkefølgen for dem reint kronologisk - om et tidspunkt er tidligere enn et annnet tidspunkt. Dels kan vi være interessert i avstanden mellom dem i for eksempel antall dager, timer eller minutter. For å finne ut av dette, har vi flere muligheter.

Rekkefølge for Date-objekter

For å sjekke om Date-objektet representerer et tidligere tidspunkt enn Date-objektet da, kan vi bruke Date-metoden before:

 if ( nå.before( da ) )
  ...     // det er tilfelle at nå er tidligere enn da
 else
  ...     // nå er samtidig med eller seinere enn da

Det finnes en tilsvarende Date-metode after. Date-klassen implementer interface Comparable<Date>. For Date-objekter er det derfor definert en compareTo-metode. Den er implementert til å gi kronologisk rekkefølge. Dersom vi for de to Date-objektene og da skriver instruksjonen

 nå.compareTo( da )

så vil vi få returnert en negativ int-verdi i tilfelle er tidligere enn da, 0 i tilfelle de to tidspunktene er eksakt lik hverandre, og en positiv int-verdi i tilfelle er et seinere tidspunkt enn da.

Rekkefølge for Calendar-objekter

For å finne ut av rekkefølgen for to Calendar-objekter og da har vi flere muligheter. Dersom det bare er rekkkefølgen vi vil sjekke, kan vi skrive slik

 if ( nå.after( da ) )
  ...

eller

 if ( nå.before( da ) )
  ...

Calendar-klassen implementerer interface Comparable<Calendar> med en compareTo-metode som også gir kronologisk rekkefølge. Vi kan derfor bruke compareTo-metode for Calendar-objekter på samme måte som det ovenfor er beskrevet for Date-objekter.

Avstand mellom tidspunkter

Dersom vi er interessert i å finne tidsforskjellen mellom to tidspunkter, kommer det litt an på hvor stor nøyaktighet vi behøver, og om de to tidspunktene er innenfor samme år eller ikke. Avstand i antall dager mellom to Calendar-objekter og da innenfor samme år kan vi finne slik:

 int dagerIAvstand = Math.abs( nå.get( Calendar.DAY_OF_YEAR ) -
                 da.get( Calendar.DAY_OF_YEAR ) );

Dersom vi ønsker større presisjon, eller de to tidspunktene ikke er innenfor samme år, er det enklest først å finne avstanden i antall millisekunder og så gjøre denne om til antall dager, timer, og eventuelt minutter, sekunder og millisekunder. For avstand mellom de to Calendar-objektene og da blir det slik:

 long avstand = Math.abs( nå.getTime().getTime() -
               da.getTime().getTime() );
 long enDag = 24 * 60 * 60 * 1000;
 long antDager = avstand / enDag;
 long avstand = avstand % enDag; // rest til fordeling på timer og minutter
 long enTime = 60 * 60 * 1000;
 long antTimer = avstand / enTime;
 // eventuell fortsettelse for også å finne minutter, sekunder og millisek.

Formatering for utskrift

Klassen DateFormat i pakken java.text har som oppgave å gi formatering ved utskrift av datoer og tidspunkter. Klassen har flere forskjellige verktøymetoder som returnerer et DateFormat-objekt som gir forskjellig format ved utskrift. Ved å skrive

 DateFormat df = DateFormat.getInstance();

får vi returnert et DateFormat-objekt som gir standardformatering ved bruk av dets format-metode, slik som 02.03.12 13:57 på det tidspunkt dette skrives. Som parameter i format-metoden må vi bruke et Date-objekt som representerer vedkommende tidspunkt.

Skriver vi

  DateFormat di = DateFormat.getDateInstance();

får vi returnert et DateFormat-objekt som ved bruk av dets format-metode gir formatering som 02.mar.2012.

Skriver vi

  DateFormat ti = DateFormat.getTimeInstance();

får vi returnert et DateFormat-objekt som ved bruk av dets format-metode gir formatering som 14:17:48, altså bare klokkeslett.

Skriver vi

  DateFormat dti = DateFormat.getDateTimeInstance();

får vi returnert et DateFormat-objekt som ved bruk av dets format-metode gir formatering som 02.mar.2012 14:18:53. Ved kall på denne metoden kan vi også legge inn aktuelle parametre som spesifiserer hvordan vi ønsker at dato og klokkeslett skal vises. Skriver vi for eksempel

 DateFormat klokkeformat =
   DateFormat.getDateTimeInstance( DateFormat.LONG, DateFormat.MEDIUM );

så vil bruk av format-metoden gi en formatering som
2. mars 2012 14:20:39. (Første parameter bestemmer format for datoen, andre parameter bestemmer format for klokkeslettet.)

Ønsker vi selv å definere formateringen, kan vi opprette et objekt av type SimpleDateFormat med en formateringsstreng som konstruktørparameter. (Denne klassen er en konkret subklasse til den abstrakte klassen DateFormat.) Skriver vi for eksempel

 SimpleDateFormat sf = new SimpleDateFormat( "dd.MM.yy" );

får vi ved bruk av objektets format-metode en formatering som 02.03.12. Det finnes også andre muligheter.

Et DateFormat-objekt har også en parse-metode som konverterer en datostreng (mottatt som parameter) til et Date-objekt og returnerer dette.

Merknad

Formateringsobjektene som er omtalt ovenfor skal normalt bli initialisert til å bruke de formatene som gjelder på den lokaliteten der java er installert, det vil si etter norsk standard for vårt vedkommende. For å sikre å få formatering etter den standard vi ønsker, kan vi supplere konstruktørene med en ekstra parameter for den lokaliteten som det skal brukes standard for. Dersom vi vil sikre oss å få formatering etter norsk standard, kan vi opprette de formateringsobjektene som er brukt i eksemplene ovenfor på denne måten:

 java.util.Locale norge = new java.util.Locale( "no" );
          //lokalitetsobjekt for norsk standard
 DateFormat df = DateFormat.getInstance(
           DateFormat.SHORT, DateFormat.SHORT, norge );
 DateFormat di = DateFormat.getDateInstance(
                   DateFormat.MEDIUM, norge );
 DateFormat ti = DateFormat.getTimeInstance(
                    DateFormat.SHORT, norge);
 DateFormat dti = DateFormat.getDateTimeInstance(
           DateFormat.MEDIUM, DateFormat.SHORT, norge);
 DateFormat klokkeformat = DateFormat.getDateTimeInstance(
           DateFormat.LONG, DateFormat.MEDIUM, norge );
 SimpleDateFormat sf = new SimpleDateFormat( "dd.MM.yy", norge );

Programeksempel 2

Klassen Calendardemo definerer et brukervindu som vist på følgende bilde.

Øverst til venstre er det lagt inn en digital klokke som viser dato og tid med sekundpresisjon. Til denne brukes et Calendar-objekt tid som initialiseres til det tidspunktet programmet starter opp:

128   tid = Calendar.getInstance();

Det blir opprettet et Timer-objekt klokke som aktiverer ActionListeneren Klokkelytter hvert sekund:

129   klokke = new Timer(tidsintervall, new Klokkelytter());
130   klokke.start();

der tidsintervall er lik 1000 millisekunder. (En kort orientering om bruk av Timer-objekter kan du finne i notatet Hva er en Timer?.) Klokkelytter øker sekundfeltet til tid med 1 og oppdaterer den JLabel som viser dato og tid:

259   public void actionPerformed(ActionEvent e)
260   {
261    tid.add(Calendar.SECOND, 1);
262    tidsviser.setText(klokkeformat.format(tid.getTime()));
263   }

Programmet bruker også de to Calendar-objektene starttid og sluttid. Det er tre knapper for å initialisere starttid: til aktuell tid (ved kall på metoden settAktuellTid), eller til den dato og eventuelt klokkeslett som leses inn fra tekstfelter (ved kall på metode settDato eller settTidspunkt). Når det skal settes verdi for måned, må vi huske på at Calendar-objektets datafelt for måned starter på 0. For å få satt riktig verdi, må vi derfor trekke ifra 1 fra den verdi som leses inn fra tekstfeltet for måned. Dersom det bare leses inn dato, settes klokkeslettet til aktuell tid. I alle disse tre tilfellene settes sluttid til samme verdi som starttid. Begge tider skrives ut i sine tekstfelter nederst i vinduet.

Ved klikk på knappen "Vis sluttid" blir det lest inn et antall dager og et antall timer fra de to tekstfeltene for dette bruk (i tilfelle det er skrevet noe i dem). Starttid settes først lik den verdi sluttid har for øyeblikket. Deretter adderes det innleste antall dager og timer til sluttiden (ved kall på metoden leggTilTid) og verdiene for begge tider skrives ut (ved kall på metoden visTid). Fullstendig programkode, med unntak av main-metode, er gjengitt nedenfor. Driverklasse for programmet finnes i fila Calendartest.java.

Merknad

Den Timer som blir brukt av dette programmet gir ingen garanti for å kjøre med en bestemt frekvens. Den egner seg derfor ikke til for eksempel å programmere en klokke. Se for øvrig merknad i notatet Hva er en Timer?

 1 import java.awt.*;
 2 import java.awt.event.*;
 3 import javax.swing.*;
 4 import java.util.Calendar;
 5 import java.text.DateFormat;
 6
 7 public class Calendardemo extends JFrame
 8 {
 9  private JTextField dagfelt, mndfelt, årfelt, timefelt, minuttfelt,
 10      antdgfelt, anttimefelt, startfelt, sluttfelt;
 11  private JButton aktuelltid, datotid, tidspkttid, visSlutt;
 12  private Calendar starttid, sluttid, tid;
 13  private Knappelytter lytter;
 14  private JLabel tidsviser = new JLabel();
 15  private Timer klokke;
 16  private int tidsintervall = 1000; //antall millisekunder
 17  private DateFormat df = DateFormat.getInstance(); //gir format som 
 18                       //f.eks. 05.03.12 12:54
 19  private DateFormat klokkeformat = DateFormat.getDateTimeInstance(
 20      DateFormat.LONG, DateFormat.MEDIUM);
 21  //gir format som f.eks. 5. mars 2012 10:46:19
 22
 23  public Calendardemo()
 24  {
 25   super("Demonstrasjon av Calendar-klasse");
 26   dagfelt = new JTextField(2);
 27   mndfelt = new JTextField(2);
 28   årfelt = new JTextField(4);
 29   timefelt = new JTextField(2);
 30   minuttfelt = new JTextField(2);
 31   antdgfelt = new JTextField(2);
 32   anttimefelt = new JTextField(2);
 33   startfelt = new JTextField(30);
 34   startfelt.setEditable(false);
 35   sluttfelt = new JTextField(30);
 36   sluttfelt.setEditable(false);
 37   aktuelltid = new JButton("Sett starttid lik aktuell tid");
 38   datotid = new JButton("Sett starttid lik dato");
 39   tidspkttid = new JButton("Sett starttid lik dato og tidspunkt");
 40   visSlutt = new JButton("Vis sluttid");
 41
 42   lytter = new Knappelytter();
 43   aktuelltid.addActionListener(lytter);
 44   datotid.addActionListener(lytter);
 45   tidspkttid.addActionListener(lytter);
 46   visSlutt.addActionListener(lytter);
 47
 48   JPanel aktuellpanel = new JPanel();
 49   aktuellpanel.setLayout(new BoxLayout(aktuellpanel,
 50       BoxLayout.LINE_AXIS));
 51   aktuellpanel.add(tidsviser);
 52   aktuellpanel.add(Box.createHorizontalGlue());
 53   aktuellpanel.add(aktuelltid);
 54
 55   JPanel datopanel = new JPanel();
 56   datopanel.setLayout(new BoxLayout(datopanel, BoxLayout.LINE_AXIS));
 57   datopanel.add(new JLabel("Dag"));
 58   datopanel.add(dagfelt);
 59   datopanel.add(Box.createRigidArea(new Dimension(10, 0)));
 60   datopanel.add(new JLabel("Måned"));
 61   datopanel.add(mndfelt);
 62   datopanel.add(Box.createRigidArea(new Dimension(10, 0)));
 63   datopanel.add(new JLabel("År"));
 64   datopanel.add(årfelt);
 65   datopanel.add(Box.createRigidArea(new Dimension(10, 0)));
 66   datopanel.add(Box.createHorizontalGlue());
 67   datopanel.add(datotid);
 68
 69   JPanel tidspktpanel = new JPanel();
 70   tidspktpanel.setLayout(new BoxLayout(tidspktpanel,
 71       BoxLayout.LINE_AXIS));
 72   tidspktpanel.add(new JLabel("Time"));
 73   tidspktpanel.add(timefelt);
 74   tidspktpanel.add(Box.createRigidArea(new Dimension(10, 0)));
 75   tidspktpanel.add(new JLabel("Minutt"));
 76   tidspktpanel.add(minuttfelt);
 77   tidspktpanel.add(Box.createRigidArea(new Dimension(10, 0)));
 78   tidspktpanel.add(Box.createHorizontalGlue());
 79   tidspktpanel.add(tidspkttid);
 80
 81   JPanel infopanel = new JPanel();
 82   infopanel.setLayout(new BoxLayout(infopanel, BoxLayout.LINE_AXIS));
 83   infopanel.add(new JLabel("Velg varighet og vis sluttid"));
 84   infopanel.add(Box.createHorizontalGlue());
 85
 86   JPanel dagpanel = new JPanel();
 87   dagpanel.setLayout(new BoxLayout(dagpanel, BoxLayout.LINE_AXIS));
 88   dagpanel.add(new JLabel("Antall dager"));
 89   dagpanel.add(antdgfelt);
 90   dagpanel.add(Box.createRigidArea(new Dimension(10, 0)));
 91   dagpanel.add(new JLabel("Antall timer"));
 92   dagpanel.add(anttimefelt);
 93   dagpanel.add(Box.createRigidArea(new Dimension(10, 0)));
 94   dagpanel.add(Box.createHorizontalGlue());
 95   dagpanel.add(visSlutt);
 96
 97   JPanel startpanel = new JPanel();
 98   startpanel.setLayout(new BoxLayout(startpanel,
 99       BoxLayout.LINE_AXIS));
100   startpanel.add(new JLabel("Starttid"));
101   startpanel.add(startfelt);
102   startpanel.add(Box.createHorizontalGlue());
103
104   JPanel sluttpanel = new JPanel();
105   sluttpanel.setLayout(new BoxLayout(sluttpanel,
106       BoxLayout.LINE_AXIS));
107   sluttpanel.add(new JLabel("Sluttid"));
108   sluttpanel.add(sluttfelt);
109   sluttpanel.add(Box.createHorizontalGlue());
110
111   JPanel c = new JPanel();
112   c.setLayout(new BoxLayout(c, BoxLayout.PAGE_AXIS));
113   c.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));
114   setContentPane(c);
115   c.add(aktuellpanel);
116   c.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 10)));
117   c.add(datopanel);
118   c.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 10)));
119   c.add(tidspktpanel);
120   c.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 10)));
121   c.add(infopanel);
122   c.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 10)));
123   c.add(dagpanel);
124   c.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 10)));
125   c.add(startpanel);
126   c.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 10)));
127   c.add(sluttpanel);
128   tid = Calendar.getInstance();
129   klokke = new Timer(tidsintervall, new Klokkelytter());
130   klokke.start();
131   pack();
132   setVisible(true);
133  }
134
135  public void settAktuellTid()
136  {
137   starttid = Calendar.getInstance();
138   sluttid = Calendar.getInstance();
139  }
140
141  public void settDato()
142  {
143   try
144   {
145    int dag = Integer.parseInt(dagfelt.getText());
146    int måned = Integer.parseInt(mndfelt.getText());
147    int år = Integer.parseInt(årfelt.getText());
148    starttid = Calendar.getInstance();
149    starttid.set(år, måned - 1, dag);
150    sluttid = Calendar.getInstance();
151    sluttid.setTime(starttid.getTime());
152   }
153   catch (NumberFormatException e)
154   {
155    JOptionPane.showMessageDialog(this,
156        "Bruk heltallsverdier for dato!");
157   }
158  }
159
160  public void settTidspunkt()
161  {
162   try
163   {
164    int dag = Integer.parseInt(dagfelt.getText());
165    int måned = Integer.parseInt(mndfelt.getText());
166    int år = Integer.parseInt(årfelt.getText());
167    int time = Integer.parseInt(timefelt.getText());
168    int minutt = Integer.parseInt(minuttfelt.getText());
169    starttid = Calendar.getInstance();
170    starttid.set(år, måned - 1, dag, time, minutt);
171    sluttid = Calendar.getInstance();
172    sluttid.setTime(starttid.getTime());
173   }
174   catch (NumberFormatException e)
175   {
176    JOptionPane.showMessageDialog(this,
177        "Bruk heltallsverdier for dato!");
178   }
179  }
180
181  public void visTid(Calendar tid, JTextField sted)
182  {
183   if (tid != null)
184   {
185    sted.setText(df.format(tid.getTime()));
186   }
187   else
188   {
189    sted.setText("Tid ikke satt.");
190   }
191  }
192
193  public void leggTilTid()
194  {
195   try
196   {
197    String input = antdgfelt.getText();
198    int antDager = 0;
199    if (!input.equals(""))
200    {
201     antDager = Integer.parseInt(input);
202    }
203    if (sluttid != null)
204    {
205     sluttid.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, antDager);
206    }
207    int antTimer = 0;
208    input = anttimefelt.getText();
209    if (!input.equals(""))
210    {
211     antTimer = Integer.parseInt(input);
212    }
213    if (sluttid != null)
214    {
215     sluttid.add(Calendar.HOUR_OF_DAY, antTimer);
216    }
217   }
218   catch (NumberFormatException e)
219   {
220    JOptionPane.showMessageDialog(this,
221        "Bruk heltallsverdier for dato!");
222   }
223  }
224
225  private class Knappelytter implements ActionListener
226  {
227   public void actionPerformed(ActionEvent e)
228   {
229    if (e.getSource() == aktuelltid)
230    {
231     settAktuellTid();
232     visTid(starttid, startfelt);
233     visTid(sluttid, sluttfelt);
234    }
235    else if (e.getSource() == datotid)
236    {
237     settDato();
238     visTid(starttid, startfelt);
239     visTid(sluttid, sluttfelt);
240    }
241    else if (e.getSource() == tidspkttid)
242    {
243     settTidspunkt();
244     visTid(starttid, startfelt);
245     visTid(sluttid, sluttfelt);
246    }
247    else if (e.getSource() == visSlutt)
248    {
249     starttid.setTime(sluttid.getTime());
250     leggTilTid();
251     visTid(starttid, startfelt);
252     visTid(sluttid, sluttfelt);
253    }
254   }
255  }
256
257  private class Klokkelytter implements ActionListener
258  {
259   public void actionPerformed(ActionEvent e)
260   {
261    tid.add(Calendar.SECOND, 1);
262    tidsviser.setText(klokkeformat.format(tid.getTime()));
263   }
264  }
265 }

Innholdsoversikt for programutvikling

Copyright © Kjetil Grønning, 2012